Vërejtje: Hijëzimi me të kuqe nuk do të thotë që tenderi është i korruptuar por që përmbush kushtet e parapara për "red flag"