Vlera e paraparë e konratave nga komuna

Vlera e kontraktuar nga komuna

Numri i kontratave